بخشنامه های تجاری

ابلاغیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص  بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۴۰۰ - ۱۳۹۷ و نحوه اجرای حکم بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ابلاغیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۴۰۰ - ۱۳۹۷ و نحوه اجرای حکم بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ابلاغیه آزادسازی صادرات دام زنده

ابلاغیه آزادسازی صادرات دام زنده