آمار روزانه پایانه صادراتی دوغارون

1396/08/30

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  125
2 ورودی کامیون افغانی  153
3 خروجی کامیون افغانی  103

1396/08/29

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  139
2 ورودی کامیون افغانی  79
3 خروجی کامیون افغانی  80

1396/08/28

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  0
2 ورودی کامیون افغانی  0
3 خروجی کامیون افغانی  0

1396/08/27

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  166
2 ورودی کامیون افغانی  163
3 خروجی کامیون افغانی  128

1396/08/26

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  0
2 ورودی کامیون افغانی  0
3 خروجی کامیون افغانی  0

1396/08/25

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  153
2 ورودی کامیون افغانی  92
3 خروجی کامیون افغانی  105

1396/08/24

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  183
2 ورودی کامیون افغانی  64
3 خروجی کامیون افغانی  127

1396/08/23

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  161
2 ورودی کامیون افغانی  103
3 خروجی کامیون افغانی  115

1396/08/22

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  123
2 ورودی کامیون افغانی  107
3 خروجی کامیون افغانی  119

1396/08/21

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  93
2 ورودی کامیون افغانی  128
3 خروجی کامیون افغانی  113

1396/08/20

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  230
2 ورودی کامیون افغانی  144
3 خروجی کامیون افغانی  123

1396/08/19

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  0
2 ورودی کامیون افغانی  0
3 خروجی کامیون افغانی  0

01396/08/18

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  0
2 ورودی کامیون افغانی  0
3 خروجی کامیون افغانی  0

1396/08/17

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  171
2 ورودی کامیون افغانی  110
3 خروجی کامیون افغانی  112

1396/08/16

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  153
2 ورودی کامیون افغانی  109
3 خروجی کامیون افغانی  96

396/08/15

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  155
2 ورودی کامیون افغانی  110
3 خروجی کامیون افغانی  131

1396/08/14

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  134
2 ورودی کامیون افغانی  86
3 خروجی کامیون افغانی  122

1396/08/13

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  171
2 ورودی کامیون افغانی  136
3 خروجی کامیون افغانی  107

1396/08/12

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  0
2 ورودی کامیون افغانی  0
3 خروجی کامیون افغانی  65

1396/08/11

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  119
2 ورودی کامیون افغانی  83
3 خروجی کامیون افغانی  145

1396/08/10

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  157
2 ورودی کامیون افغانی  93
3 خروجی کامیون افغانی  113

1396/08/09

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  136
2 ورودی کامیون افغانی  143
3 خروجی کامیون افغانی  135

1396/08/08

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  138
2 ورودی کامیون افغانی  144
3 خروجی کامیون افغانی  120

1396/08/07

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  118
2 ورودی کامیون افغانی  119
3 خروجی کامیون افغانی  112

1396/08/06

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  193
2 ورودی کامیون افغانی  135
3 خروجی کامیون افغانی  91

1396/08/05

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  0
2 ورودی کامیون افغانی  0
3 خروجی کامیون افغانی  0

1396/08/04

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  148
2 ورودی کامیون افغانی  129
3 خروجی کامیون افغانی 121

1396/08/03

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  156
2 ورودی کامیون افغانی  153
3 خروجی کامیون افغانی  103

1396/08/02

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 147
2 ورودی کامیون افغانی  139
3 خروجی کامیون افغانی  139

1396/08/01

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 136
2 ورودی کامیون افغانی  154
3 خروجی کامیون افغانی 130

1396/07/30

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  116
2 ورودی کامیون افغانی  161
3 خروجی کامیون افغانی  111

1396/07/29

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  168
2 ورودی کامیون افغانی  133
3 خروجی کامیون افغانی  143

1396/07/28

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  0
2 ورودی کامیون افغانی  0
3 خروجی کامیون افغانی  0

1396/07/27

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  219
2 ورودی کامیون افغانی  94
3 خروجی کامیون افغانی  149

1396/07/26

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  144
2 ورودی کامیون افغانی 100
3 خروجی کامیون افغانی  135

1396/07/25

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  128
2 ورودی کامیون افغانی  104
3 خروجی کامیون افغانی  167

1396/07/24

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  156
2 ورودی کامیون افغانی  86
3 خروجی کامیون افغانی  100

1396/07/23

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  146
2 ورودی کامیون افغانی  111
3 خروجی کامیون افغانی  108

1396/07/22

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  182
2 ورودی کامیون افغانی  188
3 خروجی کامیون افغانی  111

1396/07/21

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  0
2 ورودی کامیون افغانی  0
3 خروجی کامیون افغانی  0

1396/07/20

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  166
2 ورودی کامیون افغانی  106
3 خروجی کامیون افغانی  119

1396/07/19

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  164
2 ورودی کامیون افغانی  130
3 خروجی کامیون افغانی  144

1396/07/18

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  160
2 ورودی کامیون افغانی  182
3 خروجی کامیون افغانی  181

1396/07/17

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  142
2 ورودی کامیون افغانی  166
3 خروجی کامیون افغانی  120

1396/07/16

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  175
2 ورودی کامیون افغانی  158
3 خروجی کامیون افغانی  128

1396/07/15

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  252
2 ورودی کامیون افغانی  157
3 خروجی کامیون افغانی  134

1396/07/14

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  0
2 ورودی کامیون افغانی  0
3 خروجی کامیون افغانی  0

1396/07/13

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  164
2 ورودی کامیون افغانی  152
3 خروجی کامیون افغانی  161

1396/07/12

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  247
2 ورودی کامیون افغانی  178
3 خروجی کامیون افغانی  134

1396/07/11

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  153
2 ورودی کامیون افغانی  132
3 خروجی کامیون افغانی  137

1396/07/10

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  176
2 ورودی کامیون افغانی  149
3 خروجی کامیون افغانی  117

1396/07/09

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  0
2 ورودی کامیون افغانی  0
3 خروجی کامیون افغانی  0

1396/07/08

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی  0

1396/07/07

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  0
2 ورودی کامیون افغانی  0
3 خروجی کامیون افغانی  0

1396/07/06

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  142
2 ورودی کامیون افغانی  125
3 خروجی کامیون افغانی  129

1396/07/05

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  185
2 ورودی کامیون افغانی  114
3 خروجی کامیون افغانی  100

1396/07/04

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  142
2 ورودی کامیون افغانی  100
3 خروجی کامیون افغانی  108

1396/07/03

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  133
2 ورودی کامیون افغانی  143
3 خروجی کامیون افغانی  118

1396/07/02

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  111
2 ورودی کامیون افغانی  93
3 خروجی کامیون افغانی  134

1396/07/01

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  199
2 ورودی کامیون افغانی  90
3 خروجی کامیون افغانی  127

1396/06/31

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  0
2 ورودی کامیون افغانی  0
3 خروجی کامیون افغانی  0

1396/06/30

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  145
2 ورودی کامیون افغانی  141
3 خروجی کامیون افغانی  151

1396/06/29

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  183
2 ورودی کامیون افغانی  133
3 خروجی کامیون افغانی  150

1396/06/28

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  164
2 ورودی کامیون افغانی  129
3 خروجی کامیون افغانی  147

1396/06/27

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  157
2 ورودی کامیون افغانی  117
3 خروجی کامیون افغانی  119

1396/06/26

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  172
2 ورودی کامیون افغانی  150
3 خروجی کامیون افغانی  116

1396/06/25

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  210
2 ورودی کامیون افغانی  123
3 خروجی کامیون افغانی  106

1396/06/24

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  0
2 ورودی کامیون افغانی  0
3 خروجی کامیون افغانی  0

1396/06/23

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  210
2 ورودی کامیون افغانی  77
3 خروجی کامیون افغانی  103

1396/06/22

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  117
2 ورودی کامیون افغانی  113
3 خروجی کامیون افغانی  130

1396/06/21

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  87
2 ورودی کامیون افغانی  122
3 خروجی کامیون افغانی  137

1396/06/20

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  122
2 ورودی کامیون افغانی  125
3 خروجی کامیون افغانی  111

1396/06/19

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  152
2 ورودی کامیون افغانی  150
3 خروجی کامیون افغانی  122

1396/06/18

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  0
2 ورودی کامیون افغانی  0
3 خروجی کامیون افغانی  0

1396/06/17

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  0
2 ورودی کامیون افغانی  0
3 خروجی کامیون افغانی  0

1396/06/16

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  132
2 ورودی کامیون افغانی  145
3 خروجی کامیون افغانی  92

1396/06/15

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  118
2 ورودی کامیون افغانی  158
3 خروجی کامیون افغانی  113

1396/06/14

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  83
2 ورودی کامیون افغانی  96
3 خروجی کامیون افغانی  85

1396/06/13

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  93
2 ورودی کامیون افغانی  141
3 خروجی کامیون افغانی  129

1396/06/12

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  60
2 ورودی کامیون افغانی  0
3 خروجی کامیون افغانی  18

1396/06/11

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  14
2 ورودی کامیون افغانی  0
3 خروجی کامیون افغانی  1

1396/06/10

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  0
2 ورودی کامیون افغانی  0
3 خروجی کامیون افغانی  0

1396/06/09

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  80
2 ورودی کامیون افغانی  43
3 خروجی کامیون افغانی  187

1396/06/08

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  131
2 ورودی کامیون افغانی  160
3 خروجی کامیون افغانی  140

1396/06/07

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  159
2 ورودی کامیون افغانی  125
3 خروجی کامیون افغانی  135

1396/06/06

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 123
2 ورودی کامیون افغانی  130
3 خروجی کامیون افغانی  137

1396/06/05

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  157
2 ورودی کامیون افغانی  138
3 خروجی کامیون افغانی  117

1396/06/04

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  239
2 ورودی کامیون افغانی  98
3 خروجی کامیون افغانی  88

1396/06/03

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی  121
3 خروجی کامیون افغانی  100

1396/06/02

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  150
2 ورودی کامیون افغانی 97
3 خروجی کامیون افغانی  106

1396/06/01

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  119
2 ورودی کامیون افغانی  100
3 خروجی کامیون افغانی  129

1396/05/31

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  135
2 ورودی کامیون افغانی  118
3 خروجی کامیون افغانی  83

1396/05/30

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  160
2 ورودی کامیون افغانی  121
3 خروجی کامیون افغانی  94

1396/05/29

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  126
2 ورودی کامیون افغانی  118
3 خروجی کامیون افغانی  123

1396/05/28

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  188
2 ورودی کامیون افغانی  137
3 خروجی کامیون افغانی  123

1396/05/27

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  0
2 ورودی کامیون افغانی  0
3 خروجی کامیون افغانی  0

1396/05/26

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  116
2 ورودی کامیون افغانی  149
3 خروجی کامیون افغانی  118

1396/05/25

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  119
2 ورودی کامیون افغانی  134
3 خروجی کامیون افغانی  119

1396/05/24

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  167
2 ورودی کامیون افغانی  120
3 خروجی کامیون افغانی  158

1396/05/23

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  109
2 ورودی کامیون افغانی  107
3 خروجی کامیون افغانی  138

1396/05/22

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  167
2 ورودی کامیون افغانی  130
3 خروجی کامیون افغانی  74

1396/05/21

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  267
2 ورودی کامیون افغانی  45
3 خروجی کامیون افغانی  92

1396/05/20

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  0
2 ورودی کامیون افغانی  0
3 خروجی کامیون افغانی  0

1396/05/19

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  140
2 ورودی کامیون افغانی  100
3 خروجی کامیون افغانی  120

1396/05/18

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  266
2 ورودی کامیون افغانی  127
3 خروجی کامیون افغانی  110

1396/05/17

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  0
2 ورودی کامیون افغانی  46
3 خروجی کامیون افغانی  79

1396/05/16

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  144
2 ورودی کامیون افغانی  123
3 خروجی کامیون افغانی  99

1396/05/15

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  139
2 ورودی کامیون افغانی  133
3 خروجی کامیون افغانی  125

1396/05/14

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  244
2 ورودی کامیون افغانی  123
3 خروجی کامیون افغانی  143

1396/05/13

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  0
2 ورودی کامیون افغانی  0
3 خروجی کامیون افغانی  0

1396/05/12

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  138
2 ورودی کامیون افغانی  51
3 خروجی کامیون افغانی  134

1396/05/11

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  134
2 ورودی کامیون افغانی 124
3 خروجی کامیون افغانی  112

1396/05/10

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  158
2 ورودی کامیون افغانی  105
3 خروجی کامیون افغانی  87

1396/05/09

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  165
2 ورودی کامیون افغانی  176
3 خروجی کامیون افغانی  96

1396/05/08

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  79
2 ورودی کامیون افغانی  148
3 خروجی کامیون افغانی  150

1396/05/07

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  191
2 ورودی کامیون افغانی  174
3 خروجی کامیون افغانی  91

1396/05/06

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  0
2 ورودی کامیون افغانی  0
3 خروجی کامیون افغانی  0

1396/05/05

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  141
2 ورودی کامیون افغانی  67
3 خروجی کامیون افغانی  128

1396/05/04

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  140
2 ورودی کامیون افغانی  100
3 خروجی کامیون افغانی  88

1396/05/03

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  114
2 ورودی کامیون افغانی  153
3 خروجی کامیون افغانی  133

1396/05/02

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  131
2 ورودی کامیون افغانی  102
3 خروجی کامیون افغانی  154

1396/05/01

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی  115
2 ورودی کامیون افغانی  108
3 خروجی کامیون افغانی  113

1396/04/31

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 247
2 ورودی کامیون افغانی 151
3 خروجی کامیون افغانی 110

1396/04/30

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1396/04/29

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 16
3 خروجی کامیون افغانی 6

1396/04/28

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 176
2 ورودی کامیون افغانی 101
3 خروجی کامیون افغانی 143

1396/04/27

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 141
2 ورودی کامیون افغانی 124
3 خروجی کامیون افغانی 153

1396/04/26

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 129
2 ورودی کامیون افغانی 195
3 خروجی کامیون افغانی 160

1396/04/25

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 146
2 ورودی کامیون افغانی 215
3 خروجی کامیون افغانی 147

1396/04/24

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 260
2 ورودی کامیون افغانی 126
3 خروجی کامیون افغانی 139

1396/04/23

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1396/04/22

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 201
2 ورودی کامیون افغانی 129
3 خروجی کامیون افغانی 138

1396/04/21

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 153
2 ورودی کامیون افغانی 190
3 خروجی کامیون افغانی 116

1396/04/20

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 140
2 ورودی کامیون افغانی 143
3 خروجی کامیون افغانی 129

1396/04/19

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 139
2 ورودی کامیون افغانی 146
3 خروجی کامیون افغانی 117

1396/04/18

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 111
2 ورودی کامیون افغانی 170
3 خروجی کامیون افغانی 118

1396/04/17

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 211
2 ورودی کامیون افغانی 79
3 خروجی کامیون افغانی 119

1396/04/16

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1396/04/15

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 120
2 ورودی کامیون افغانی 101
3 خروجی کامیون افغانی 113

1396/04/14

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 188
2 ورودی کامیون افغانی 136
3 خروجی کامیون افغانی 151

1396/04/13

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 177
2 ورودی کامیون افغانی 149
3 خروجی کامیون افغانی 113

1396/04/12

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 196
2 ورودی کامیون افغانی 134
3 خروجی کامیون افغانی 118

1396/04/11

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 141
2 ورودی کامیون افغانی 107
3 خروجی کامیون افغانی 118

1396/04/10

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 217
2 ورودی کامیون افغانی 175
3 خروجی کامیون افغانی 44

1396/04/09

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1396/04/08

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 35
2 ورودی کامیون افغانی 27
3 خروجی کامیون افغانی 55

1396/04/07

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 62
2 ورودی کامیون افغانی 78
3 خروجی کامیون افغانی 37

1396/04/06

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1396/04/05

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1396/04/04

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 15
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 1

1396/04/03

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 85
2 ورودی کامیون افغانی 21
3 خروجی کامیون افغانی 66

1396/04/02

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 58
2 ورودی کامیون افغانی 23
3 خروجی کامیون افغانی 92

1396/04/01

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 186
2 ورودی کامیون افغانی 70
3 خروجی کامیون افغانی 166

1396/03/31

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 161
2 ورودی کامیون افغانی 113
3 خروجی کامیون افغانی 125

1396/03/30

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 188
2 ورودی کامیون افغانی 144
3 خروجی کامیون افغانی 129

1396/03/29

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 72
2 ورودی کامیون افغانی 149
3 خروجی کامیون افغانی 114

1396/03/28

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 118
2 ورودی کامیون افغانی 130
3 خروجی کامیون افغانی 111

1396/03/27

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 194
2 ورودی کامیون افغانی 149
3 خروجی کامیون افغانی 107

1396/03/26

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1396/03/25

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 144
2 ورودی کامیون افغانی 144
3 خروجی کامیون افغانی 125

1396/03/24

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 125
2 ورودی کامیون افغانی 141
3 خروجی کامیون افغانی 96

1396/03/23

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 128
2 ورودی کامیون افغانی 111
3 خروجی کامیون افغانی 136

1396/03/22

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 118
2 ورودی کامیون افغانی 140
3 خروجی کامیون افغانی 143

1396/03/21

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 118
2 ورودی کامیون افغانی 89
3 خروجی کامیون افغانی 106

1396/03/20

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 203
2 ورودی کامیون افغانی 80
3 خروجی کامیون افغانی 154

1396/03/19

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1396/03/18

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 108
2 ورودی کامیون افغانی 49
3 خروجی کامیون افغانی 112

1396/03/17

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 213
2 ورودی کامیون افغانی 89
3 خروجی کامیون افغانی 141

1396/03/16

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 129
2 ورودی کامیون افغانی 157
3 خروجی کامیون افغانی 88

1396/03/15

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 146
3 خروجی کامیون افغانی 4

1396/03/14

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 32
2 ورودی کامیون افغانی 164
3 خروجی کامیون افغانی 106

1396/03/13

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 198
2 ورودی کامیون افغانی 131
3 خروجی کامیون افغانی 127

1396/03/12

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1396/03/11

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 166
2 ورودی کامیون افغانی 150
3 خروجی کامیون افغانی 96

1396/03/10

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 124
2 ورودی کامیون افغانی 105
3 خروجی کامیون افغانی 79

1396/03/09

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 155
2 ورودی کامیون افغانی 144
3 خروجی کامیون افغانی 106

1396/03/08

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 132
2 ورودی کامیون افغانی 93
3 خروجی کامیون افغانی 111

1396/03/07

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 74
2 ورودی کامیون افغانی 84
3 خروجی کامیون افغانی 107

1396/03/06

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 151
2 ورودی کامیون افغانی 80
3 خروجی کامیون افغانی 86

1396/03/05

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1396/03/04

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 113
2 ورودی کامیون افغانی 144
3 خروجی کامیون افغانی 117

1396/03/03

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 98
2 ورودی کامیون افغانی 134
3 خروجی کامیون افغانی 109

1396/03/02

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 88
2 ورودی کامیون افغانی 120
3 خروجی کامیون افغانی 86

1396/03/01

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 93
2 ورودی کامیون افغانی 89
3 خروجی کامیون افغانی 86

1396/02/31

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 136
2 ورودی کامیون افغانی 102
3 خروجی کامیون افغانی 65

1396/02/30

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 144
2 ورودی کامیون افغانی 74
3 خروجی کامیون افغانی 85

1396/02/29

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1396/02/28

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 103
2 ورودی کامیون افغانی 71
3 خروجی کامیون افغانی 89

1396/02/27

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 123
2 ورودی کامیون افغانی 96
3 خروجی کامیون افغانی 91

1396/02/26

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 134
2 ورودی کامیون افغانی 97
3 خروجی کامیون افغانی 91

1396/02/25

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 108
2 ورودی کامیون افغانی 87
3 خروجی کامیون افغانی 108

1396/02/24

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 104
2 ورودی کامیون افغانی 111
3 خروجی کامیون افغانی 97

1396/02/23

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 146
2 ورودی کامیون افغانی 70
3 خروجی کامیون افغانی 72

1396/02/22

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1396/02/21

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 91
2 ورودی کامیون افغانی 77
3 خروجی کامیون افغانی 0

1396/02/20

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 144
2 ورودی کامیون افغانی 98
3 خروجی کامیون افغانی 104

1396/02/19

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 140
2 ورودی کامیون افغانی 71
3 خروجی کامیون افغانی 53

1396/02/18

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 129
2 ورودی کامیون افغانی 81
3 خروجی کامیون افغانی 73

1396/02/17

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 93
2 ورودی کامیون افغانی 88
3 خروجی کامیون افغانی 85

1396/02/16

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 172
2 ورودی کامیون افغانی 96
3 خروجی کامیون افغانی 71

1396/02/15

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1396/02/14

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 142
2 ورودی کامیون افغانی 85
3 خروجی کامیون افغانی 59

1396/02/13

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 113
2 ورودی کامیون افغانی 52
3 خروجی کامیون افغانی 67

1396/02/12

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 136
2 ورودی کامیون افغانی 47
3 خروجی کامیون افغانی 81

1396/02/11

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 109
2 ورودی کامیون افغانی 65
3 خروجی کامیون افغانی 114

1396/02/10

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 149
2 ورودی کامیون افغانی 78
3 خروجی کامیون افغانی 152

1396/02/09

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 175
2 ورودی کامیون افغانی 82
3 خروجی کامیون افغانی 101

1396/02/08

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1396/02/07

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 109
2 ورودی کامیون افغانی 80
3 خروجی کامیون افغانی 111

1396/02/06

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 186
2 ورودی کامیون افغانی 113
3 خروجی کامیون افغانی 139

1396/02/05

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 151
3 خروجی کامیون افغانی 119

1396/02/04

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 113
2 ورودی کامیون افغانی 130
3 خروجی کامیون افغانی 125

1396/02/03

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 123
2 ورودی کامیون افغانی 95
3 خروجی کامیون افغانی 120

1396/02/02

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 178
2 ورودی کامیون افغانی 87
3 خروجی کامیون افغانی 106

1396/02/01

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 92
3 خروجی کامیون افغانی 0

1396/01/31

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 89
2 ورودی کامیون افغانی 108
3 خروجی کامیون افغانی 117

1396/01/30

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 122
2 ورودی کامیون افغانی 130
3 خروجی کامیون افغانی 118

1396/01/29

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 98
2 ورودی کامیون افغانی 109
3 خروجی کامیون افغانی 102

1396/01/28

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 119
2 ورودی کامیون افغانی 89
3 خروجی کامیون افغانی 94

1396/01/27

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 131
2 ورودی کامیون افغانی 79
3 خروجی کامیون افغانی 97

1396/01/26

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 261
2 ورودی کامیون افغانی 68
3 خروجی کامیون افغانی 112

1396/01/25

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 51
3 خروجی کامیون افغانی 1

1396/01/24

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 133
2 ورودی کامیون افغانی 75
3 خروجی کامیون افغانی 127

1396/01/23

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 241
2 ورودی کامیون افغانی 46
3 خروجی کامیون افغانی 90

1396/01/22

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 59
3 خروجی کامیون افغانی 4

1396/01/21

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 145
2 ورودی کامیون افغانی 50
3 خروجی کامیون افغانی 32

1396/01/20

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 107
2 ورودی کامیون افغانی 48
3 خروجی کامیون افغانی 58

1396/01/19

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 187
2 ورودی کامیون افغانی 54
3 خروجی کامیون افغانی 61

1396/01/18

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1396/01/17

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 114
2 ورودی کامیون افغانی 69
3 خروجی کامیون افغانی 79

1396/01/16

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 106
2 ورودی کامیون افغانی 84
3 خروجی کامیون افغانی 69

1396/01/15

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 63
2 ورودی کامیون افغانی 72
3 خروجی کامیون افغانی 77

1396/01/14

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 56
2 ورودی کامیون افغانی 90
3 خروجی کامیون افغانی 65

1396/01/13

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1396/01/12

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 53
3 خروجی کامیون افغانی 0

1396/01/11

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1396/01/10

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 50
2 ورودی کامیون افغانی 96
3 خروجی کامیون افغانی 57

1396/01/09

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 97
2 ورودی کامیون افغانی 55
3 خروجی کامیون افغانی 97

1396/01/08

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 99
2 ورودی کامیون افغانی 43
3 خروجی کامیون افغانی 86

1396/01/07

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 71
2 ورودی کامیون افغانی 46
3 خروجی کامیون افغانی 106

1396/01/06

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 46
2 ورودی کامیون افغانی 78
3 خروجی کامیون افغانی 82

1396/01/05

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 54
2 ورودی کامیون افغانی 101
3 خروجی کامیون افغانی 73

1396/01/04

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1396/01/03

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 27
3 خروجی کامیون افغانی 5

1396/01/02

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 34
3 خروجی کامیون افغانی 4

1396/01/01

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1395/12/30

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1395/12/29

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 9
2 ورودی کامیون افغانی 116
3 خروجی کامیون افغانی 107

1395/12/28

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 110
2 ورودی کامیون افغانی 169
3 خروجی کامیون افغانی 83

1395/12/27

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1395/12/26

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 97
2 ورودی کامیون افغانی 134
3 خروجی کامیون افغانی 107

1395/12/25

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 136
2 ورودی کامیون افغانی 112
3 خروجی کامیون افغانی 88

1395/12/24

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 122
2 ورودی کامیون افغانی 79
3 خروجی کامیون افغانی 51

1395/12/23

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 158
2 ورودی کامیون افغانی 63
3 خروجی کامیون افغانی 41

1395/12/22

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 77
2 ورودی کامیون افغانی 30
3 خروجی کامیون افغانی 39

1395/12/21

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 164
2 ورودی کامیون افغانی 29
3 خروجی کامیون افغانی 60

1395/12/20

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 14
3 خروجی کامیون افغانی 1

1395/12/19

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 118
2 ورودی کامیون افغانی 40
3 خروجی کامیون افغانی 62

1395/12/18

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 112
2 ورودی کامیون افغانی 39
3 خروجی کامیون افغانی 47

1395/12/17

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 111
2 ورودی کامیون افغانی 54
3 خروجی کامیون افغانی 68

1395/12/16

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 121
2 ورودی کامیون افغانی 65
3 خروجی کامیون افغانی 73

1395/12/15

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 76
2 ورودی کامیون افغانی 60
3 خروجی کامیون افغانی 92

1395/12/14

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 184
2 ورودی کامیون افغانی 102
3 خروجی کامیون افغانی 66

1395/12/13

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1395/12/12

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 35
3 خروجی کامیون افغانی 1

1395/12/11

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 152
2 ورودی کامیون افغانی 15
3 خروجی کامیون افغانی 105

1395/12/10

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 100
2 ورودی کامیون افغانی 71
3 خروجی کامیون افغانی 92

1395/12/09

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 114
2 ورودی کامیون افغانی 56
3 خروجی کامیون افغانی 101

1395/12/08

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 122
2 ورودی کامیون افغانی 22
3 خروجی کامیون افغانی 152

1395/12/07

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 213
2 ورودی کامیون افغانی 44
3 خروجی کامیون افغانی 190

1395/12/06

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 62
2 ورودی کامیون افغانی 11
3 خروجی کامیون افغانی 136

1395/12/05

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 260
2 ورودی کامیون افغانی 31
3 خروجی کامیون افغانی 81

1395/12/04

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 213
2 ورودی کامیون افغانی 24
3 خروجی کامیون افغانی 22

1395/12/03

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 165
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1395/12/02

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1395/12/01

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1395/11/30

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1395/11/29

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1395/11/28

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 129
2 ورودی کامیون افغانی 26
3 خروجی کامیون افغانی 82

1395/11/27

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 144
2 ورودی کامیون افغانی 42
3 خروجی کامیون افغانی 80

1395/11/26

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 97
2 ورودی کامیون افغانی 112
3 خروجی کامیون افغانی 99

1395/11/25

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 131
2 ورودی کامیون افغانی 98
3 خروجی کامیون افغانی 146

1395/11/24

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 139
2 ورودی کامیون افغانی 92
3 خروجی کامیون افغانی 105

1395/11/23

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 196
2 ورودی کامیون افغانی 74
3 خروجی کامیون افغانی 78

1395/11/22

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1395/11/21

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 64
2 ورودی کامیون افغانی 57
3 خروجی کامیون افغانی 72

1395/11/20

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 88
2 ورودی کامیون افغانی 73
3 خروجی کامیون افغانی 49

1395/11/19

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 64
2 ورودی کامیون افغانی 63
3 خروجی کامیون افغانی 41

1395/11/18

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 73
2 ورودی کامیون افغانی 33
3 خروجی کامیون افغانی 60

1395/11/17

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 76
2 ورودی کامیون افغانی 27
3 خروجی کامیون افغانی 113

1395/11/16

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 85
2 ورودی کامیون افغانی 49
3 خروجی کامیون افغانی 51

1395/11/15

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1395/11/14

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 64
2 ورودی کامیون افغانی 75
3 خروجی کامیون افغانی 95

1395/11/13

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 84
2 ورودی کامیون افغانی 98
3 خروجی کامیون افغانی 63

1395/11/12

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 72
2 ورودی کامیون افغانی 83
3 خروجی کامیون افغانی 62

1395/11/11

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 55
2 ورودی کامیون افغانی 87
3 خروجی کامیون افغانی 47

1395/11/10

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 41
2 ورودی کامیون افغانی 86
3 خروجی کامیون افغانی 88

1395/11/09

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 129
2 ورودی کامیون افغانی 85
3 خروجی کامیون افغانی 68

1395/11/08

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1395/11/07

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 86
2 ورودی کامیون افغانی 71
3 خروجی کامیون افغانی 87

1395/11/06

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 76
2 ورودی کامیون افغانی 73
3 خروجی کامیون افغانی 82

1395/11/05

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 58
2 ورودی کامیون افغانی 53
3 خروجی کامیون افغانی 67

1395/11/04

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 65
2 ورودی کامیون افغانی 70
3 خروجی کامیون افغانی 75

1395/11/03

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 75
2 ورودی کامیون افغانی 88
3 خروجی کامیون افغانی 90

1395/11/02

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 140
2 ورودی کامیون افغانی 83
3 خروجی کامیون افغانی 76

1395/11/01

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 0
3 خروجی کامیون افغانی 0

1395/10/30

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 133
2 ورودی کامیون افغانی 60
3 خروجی کامیون افغانی 70

1395/10/29

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 79
2 ورودی کامیون افغانی 81
3 خروجی کامیون افغانی 76

1395/10/28

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 72
2 ورودی کامیون افغانی 109
3 خروجی کامیون افغانی 106

1395/10/27

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 85
2 ورودی کامیون افغانی 62
3 خروجی کامیون افغانی 77

1395/10/26

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 110
2 ورودی کامیون افغانی 78
3 خروجی کامیون افغانی 65

1395/10/25

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 119
2 ورودی کامیون افغانی 74
3 خروجی کامیون افغانی 89

1395/10/23

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 136
2 ورودی کامیون افغانی 90
3 خروجی کامیون افغانی 117

1395/10/22

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 120
2 ورودی کامیون افغانی 69
3 خروجی کامیون افغانی 74

1395/10/21

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 68
2 ورودی کامیون افغانی 76
3 خروجی کامیون افغانی  17

1395/10/20

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 80
2 ورودی کامیون افغانی 48
3 خروجی کامیون افغانی  83

1395/10/19

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 69
2 ورودی کامیون افغانی 72
3 خروجی کامیون افغانی  86

1395/10/18

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 134
2 ورودی کامیون افغانی 75
3 خروجی کامیون افغانی  77

1395/10/16

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 75
2 ورودی کامیون افغانی 103
3 خروجی کامیون افغانی  75

1395/10/15

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 76
2 ورودی کامیون افغانی 89
3 خروجی کامیون افغانی  70

1395/10/14

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 79
2 ورودی کامیون افغانی 65
3 خروجی کامیون افغانی 53

1395/10/13

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 93
2 ورودی کامیون افغانی 42
3 خروجی کامیون افغانی 75

1395/10/12

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 121
2 ورودی کامیون افغانی 40
3 خروجی کامیون افغانی  102

1395/10/11

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 112
2 ورودی کامیون افغانی 114
3 خروجی کامیون افغانی  100

1395/10/9

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 122
2 ورودی کامیون افغانی 74
3 خروجی کامیون افغانی  68

1395/10/8

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 129
2 ورودی کامیون افغانی 77
3 خروجی کامیون افغانی  107

1395/10/7

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 90
2 ورودی کامیون افغانی 112
3 خروجی کامیون افغانی  79

1395/10/6

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 125
2 ورودی کامیون افغانی 147
3 خروجی کامیون افغانی  86

1395/10/5

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 158
2 ورودی کامیون افغانی 151
3 خروجی کامیون افغانی  72

1395/10/4

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 179
2 ورودی کامیون افغانی 133
3 خروجی کامیون افغانی  110

1395/10/2

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 151
2 ورودی کامیون افغانی 99
3 خروجی کامیون افغانی 118

1395/10/1

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 132
2 ورودی کامیون افغانی 117
3 خروجی کامیون افغانی 119

 

1395/9/30

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 142
2 ورودی کامیون افغانی 86
3 خروجی کامیون افغانی 151

1395/9/29

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 173
2 ورودی کامیون افغانی 134
3 خروجی کامیون افغانی 139

1395/9/28

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 284
2 ورودی کامیون افغانی 117
3 خروجی کامیون افغانی 86

1395/9/25

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 131
2 ورودی کامیون افغانی 101
3 خروجی کامیون افغانی 106

1395/9/24

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 132
2 ورودی کامیون افغانی 124
3 خروجی کامیون افغانی 95

1395/9/23

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 118
2 ورودی کامیون افغانی 122
3 خروجی کامیون افغانی 100

1395/9/22

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 138
2 ورودی کامیون افغانی 79
3 خروجی کامیون افغانی 100

1395/9/21

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 104
2 ورودی کامیون افغانی 113
3 خروجی کامیون افغانی 113

1395/9/20

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 178
2 ورودی کامیون افغانی 126
3 خروجی کامیون افغانی 125

1395/9/18

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 154
2 ورودی کامیون افغانی 111
3 خروجی کامیون افغانی 138

1395/9/17

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 145
2 ورودی کامیون افغانی 117
3 خروجی کامیون افغانی 103

1395/9/16

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 126
2 ورودی کامیون افغانی 144
3 خروجی کامیون افغانی 123

1395/9/15

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 134
2 ورودی کامیون افغانی 166
3 خروجی کامیون افغانی 142

1395/9/14

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 175
2 ورودی کامیون افغانی 139
3 خروجی کامیون افغانی 110

1395/9/13

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 176
2 ورودی کامیون افغانی 133
3 خروجی کامیون افغانی 126

1395/9/11

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 132
2 ورودی کامیون افغانی 134
3 خروجی کامیون افغانی 151

1395/9/10

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 28
2 ورودی کامیون افغانی 127
3 خروجی کامیون افغانی 107

1395/9/9

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 218
2 ورودی کامیون افغانی 183
3 خروجی کامیون افغانی 120

1395/9/8

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 93
3 خروجی کامیون افغانی 104

1395/9/7

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 141
2 ورودی کامیون افغانی 140
3 خروجی کامیون افغانی 110

1395/9/6

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 192
2 ورودی کامیون افغانی 83
3 خروجی کامیون افغانی 95

1395/9/5

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 13
3 خروجی کامیون افغانی 120

1395/9/4

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 161
2 ورودی کامیون افغانی 87
3 خروجی کامیون افغانی 131

1395/9/3

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 146
2 ورودی کامیون افغانی 118
3 خروجی کامیون افغانی 126

1395/9/2

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 177
2 ورودی کامیون افغانی 144
3 خروجی کامیون افغانی 99

1395/9/1

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 186
2 ورودی کامیون افغانی 129
3 خروجی کامیون افغانی 134

1395/8/30

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 25
2 ورودی کامیون افغانی 78
3 خروجی کامیون افغانی 50

1395/8/29

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 280
2 ورودی کامیون افغانی 142
3 خروجی کامیون افغانی 127

1395/8/28

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 74
3 خروجی کامیون افغانی 18

1395/8/27

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 187
2 ورودی کامیون افغانی 148
3 خروجی کامیون افغانی 142

1395/8/26

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 174
2 ورودی کامیون افغانی 114
3 خروجی کامیون افغانی 126

1395/8/25

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 164
2 ورودی کامیون افغانی 128
3 خروجی کامیون افغانی 126

1395/8/24

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 164
2 ورودی کامیون افغانی 152
3 خروجی کامیون افغانی 146

1395/8/23

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 160
2 ورودی کامیون افغانی 148
3 خروجی کامیون افغانی 124

1395/8/22

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 293
2 ورودی کامیون افغانی 126
3 خروجی کامیون افغانی 107

1395/8/21

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 39
3 خروجی کامیون افغانی 17

1395/8/20

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 231
2 ورودی کامیون افغانی 121
3 خروجی کامیون افغانی 123

1395/8/19

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 178
2 ورودی کامیون افغانی 146
3 خروجی کامیون افغانی 140

1395/8/18

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 169
2 ورودی کامیون افغانی 156
3 خروجی کامیون افغانی 171

1395/8/17

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 177
2 ورودی کامیون افغانی 173
3 خروجی کامیون افغانی 160

1395/8/16

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 112
2 ورودی کامیون افغانی 150
3 خروجی کامیون افغانی 139

1395/8/15

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 165
2 ورودی کامیون افغانی 146
3 خروجی کامیون افغانی 130

1395/8/13

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 123
2 ورودی کامیون افغانی 118
3 خروجی کامیون افغانی 112

1395/8/12

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 182
2 ورودی کامیون افغانی 102
3 خروجی کامیون افغانی 134

1395/8/11

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 178
2 ورودی کامیون افغانی 88
3 خروجی کامیون افغانی 107

1395/8/10

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 176
2 ورودی کامیون افغانی 93
3 خروجی کامیون افغانی 95

1395/8/9

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 137
2 ورودی کامیون افغانی 102
3 خروجی کامیون افغانی 111

1395/8/8

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 250
2 ورودی کامیون افغانی 149
3 خروجی کامیون افغانی 90

1395/8/7

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 47
3 خروجی کامیون افغانی 80

1395/8/6

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 141
2 ورودی کامیون افغانی 109
3 خروجی کامیون افغانی 98

1395/8/5

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 195
2 ورودی کامیون افغانی 91
3 خروجی کامیون افغانی 115

1395/8/4

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 150
2 ورودی کامیون افغانی 121
3 خروجی کامیون افغانی 119

1395/8/3

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 210
2 ورودی کامیون افغانی 126
3 خروجی کامیون افغانی  101

1395/8/2

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 137
2 ورودی کامیون افغانی 122
3 خروجی کامیون افغانی 106

1395/8/1

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 197
2 ورودی کامیون افغانی 98
3 خروجی کامیون افغانی 140

1395/7/30

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 0
2 ورودی کامیون افغانی 59
3 خروجی کامیون افغانی 0

1395/7/29

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 224
2 ورودی کامیون افغانی 75
3 خروجی کامیون افغانی 115

1395/7/28

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 186
2 ورودی کامیون افغانی 106
3 خروجی کامیون افغانی 82

1395/7/27

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 167
2 ورودی کامیون افغانی 154
3 خروجی کامیون افغانی 100

1395/7/26

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 186
2 ورودی کامیون افغانی 108
3 خروجی کامیون افغانی 93

1395/7/25

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 185
2 ورودی کامیون افغانی 116
3 خروجی کامیون افغانی 83

1395/7/24

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 254
2 ورودی کامیون افغانی 57
3 خروجی کامیون افغانی 61

1395/7/19

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 131
2 ورودی کامیون افغانی 85
3 خروجی کامیون افغانی 144

1395/7/18

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 182
2 ورودی کامیون افغانی 97
3 خروجی کامیون افغانی 107

1395/7/17

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 220
2 ورودی کامیون افغانی 102
3 خروجی کامیون افغانی 85

1395/7/15

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 140
2 ورودی کامیون افغانی 96
3 خروجی کامیون افغانی 114

1395/7/14

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 135
2 ورودی کامیون افغانی 95
3 خروجی کامیون افغانی 85

1395/7/13

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 123
2 ورودی کامیون افغانی 80
3 خروجی کامیون افغانی 75

1395/7/12

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 96
2 ورودی کامیون افغانی 102
3 خروجی کامیون افغانی 84

1395/7/11

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 112
2 ورودی کامیون افغانی 103
3 خروجی کامیون افغانی 114

1395/7/10

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 194
2 ورودی کامیون افغانی 104
3 خروجی کامیون افغانی 83

1395/7/08

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 110
2 ورودی کامیون افغانی 98
3 خروجی کامیون افغانی 108

1395/7/07

ردیف شرح تعداد
1 ورودی کامیون ایرانی 152
2 ورودی کامیون افغانی 122
3 خروجی کامیون افغانی 94

1395/7/06

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 110 2420
2 ورودی کامیون افغانی 75  0
3 خروجی کامیون افغانی 100  3300

 

1395/7/05

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 89 1958
2 ورودی کامیون افغانی 79  0
3 خروجی کامیون افغانی 78  2574

 

1395/7/04

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 95 2090
2 ورودی کامیون افغانی 128  0
3 خروجی کامیون افغانی 106  3498

 

1395/7/03

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 152 3344
2 ورودی کامیون افغانی 67  0
3 خروجی کامیون افغانی 102  1881

 

1395/7/01

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 162 3564
2 ورودی کامیون افغانی 44  0
3 خروجی کامیون افغانی 129  4257

 

1395/6/31

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 129 2838
2 ورودی کامیون افغانی 79  0
3 خروجی کامیون افغانی 55  1815

 

1395/6/30

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 12 264
2 ورودی کامیون افغانی 70  0
3 خروجی کامیون افغانی 30  990

 

1395/6/29

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 92 2024
2 ورودی کامیون افغانی 134  0
3 خروجی کامیون افغانی 103 3399

 

1395/6/28

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 113 2486
2 ورودی کامیون افغانی 79  0
3 خروجی کامیون افغانی 67 2211

 

1395/6/27

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 160 3520
2 ورودی کامیون افغانی 79  0
3 خروجی کامیون افغانی 67 2211

 

1395/6/25

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 16 352
2 ورودی کامیون افغانی 0  0
3 خروجی کامیون افغانی 0 0

 

1395/6/24

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 23 506
2 ورودی کامیون افغانی 0  0
3 خروجی کامیون افغانی 0  0

 

1395/6/23

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 29 638
2 ورودی کامیون افغانی 0  0
3 خروجی کامیون افغانی 0  0

 

1395/6/21

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 44 968
2 ورودی کامیون افغانی 3  0
3 خروجی کامیون افغانی 34  1122

 

1395/6/20

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 107 2354
2 ورودی کامیون افغانی 48  0
3 خروجی کامیون افغانی 97  3201

 

1395/6/18

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 113 2486
2 ورودی کامیون افغانی 49  0
3 خروجی کامیون افغانی 126  4158

 

1395/6/17

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 113 2486
2 ورودی کامیون افغانی 72  0
3 خروجی کامیون افغانی 141  4653

 

1395/6/16

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 77 1694
2 ورودی کامیون افغانی 125  0
3 خروجی کامیون افغانی 88  2904

 

1395/6/15

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 115 2530
2 ورودی کامیون افغانی 125  0
3 خروجی کامیون افغانی 151  4983

 

1395/6/14

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 88 1936
2 ورودی کامیون افغانی 148  0
3 خروجی کامیون افغانی 82  2706

 

1395/6/13

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 160 3520
2 ورودی کامیون افغانی 120  0
3 خروجی کامیون افغانی 72  2376

 

1395/6/12

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 0 0
2 ورودی کامیون افغانی 12  0
3 خروجی کامیون افغانی 0  0

 

1395/6/11

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 117 2574
2 ورودی کامیون افغانی 48  0
3 خروجی کامیون افغانی 137  4521

 

1395/6/10

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 160 3520
2 ورودی کامیون افغانی 103  0
3 خروجی کامیون افغانی 93 3069

 

1395/6/09

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 101 2222
2 ورودی کامیون افغانی 76  0
3 خروجی کامیون افغانی 120  3960

 

1395/6/08

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 106 2332
2 ورودی کامیون افغانی 93  0
3 خروجی کامیون افغانی 105 3465

 

1395/6/07

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 101 2222
2 ورودی کامیون افغانی 84  0
3 خروجی کامیون افغانی 92 3036

 

1395/6/06

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 220 4840
2 ورودی کامیون افغانی 96  0
3 خروجی کامیون افغانی 61 2013

 

1395/6/04

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 121 2662
2 ورودی کامیون افغانی 77  0
3 خروجی کامیون افغانی 125 4125

 

1395/6/03

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 117 2574
2 ورودی کامیون افغانی 87  0
3 خروجی کامیون افغانی 87  2871

 

1395/6/02

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 85 1870
2 ورودی کامیون افغانی 97  0
3 خروجی کامیون افغانی 76  2508

 

1395/5/31

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 106 2332
2 ورودی کامیون افغانی 84  0
3 خروجی کامیون افغانی 131  4323

 

1395/5/30

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 159 3498
2 ورودی کامیون افغانی 69  0
3 خروجی کامیون افغانی 74  2442

 

1395/5/28

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 101 2222
2 ورودی کامیون افغانی 68  0
3 خروجی کامیون افغانی 128  4224

 

1395/5/27

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 147 3234
2 ورودی کامیون افغانی 106  0
3 خروجی کامیون افغانی 98  3234

 

1395/5/26

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 156 3432
2 ورودی کامیون افغانی 117  0
3 خروجی کامیون افغانی 75  2475

 

1395/5/25

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 126 2772
2 ورودی کامیون افغانی 107  0
3 خروجی کامیون افغانی 95  3135

 

1395/5/24

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 87 1914
2 ورودی کامیون افغانی 88  0
3 خروجی کامیون افغانی 64  2112

 

1395/5/23

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 135 2970
2 ورودی کامیون افغانی 70  0
3 خروجی کامیون افغانی 59  1947

 

1395/5/22

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 40 880
2 ورودی کامیون افغانی 36  0
3 خروجی کامیون افغانی 45 1485

 

1395/5/21

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 158 3476
2 ورودی کامیون افغانی 83  0
3 خروجی کامیون افغانی 136 4488

 

1395/5/20

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 124 2728
2 ورودی کامیون افغانی 90  0
3 خروجی کامیون افغانی 110 3630

 

1395/5/19

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 173 3806
2 ورودی کامیون افغانی 101  0
3 خروجی کامیون افغانی 95 3135

 

1395/5/17

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 123 2706
2 ورودی کامیون افغانی 110  0
3 خروجی کامیون افغانی 95 3135

 

1395/5/14

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 109 2398
2 ورودی کامیون افغانی 51  0
3 خروجی کامیون افغانی 78 2574

 

1395/5/13

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 101 2222
2 ورودی کامیون افغانی 69  0
3 خروجی کامیون افغانی 118 3894

 

1395/5/12

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 125 2750
2 ورودی کامیون افغانی 49  0
3 خروجی کامیون افغانی 125  4125

 

1395/5/10

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 121 2662
2 ورودی کامیون افغانی 119  0
3 خروجی کامیون افغانی 83  2739

 

1395/5/07

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 125 2750
2 ورودی کامیون افغانی 70  0
3 خروجی کامیون افغانی 94  3102

 

1395/5/06

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 109 2398
2 ورودی کامیون افغانی 52  0
3 خروجی کامیون افغانی 113  3729

 

1395/5/04

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 118 2596
2 ورودی کامیون افغانی 83  0
3 خروجی کامیون افغانی 97  3201

 

1395/5/03

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 64 1408
2 ورودی کامیون افغانی 55  0
3 خروجی کامیون افغانی 86  2838

 

1395/5/02

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 109 2398
2 ورودی کامیون افغانی 51  0
3 خروجی کامیون افغانی 45  1485

 

1395/4/31

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 78 1716
2 ورودی کامیون افغانی 25  0
3 خروجی کامیون افغانی 86  2838

 

1395/4/30

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 88 1936
2 ورودی کامیون افغانی 42  0
3 خروجی کامیون افغانی 93  3069

 

1395/4/29

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 134 2948
2 ورودی کامیون افغانی 66  0
3 خروجی کامیون افغانی 74  2442

 

1395/4/28

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 89 1958
2 ورودی کامیون افغانی 38  0
3 خروجی کامیون افغانی 77  2541

 

1395/4/27

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 57 1881
2 ورودی کامیون افغانی 66  0
3 خروجی کامیون افغانی 68  2244

 

1395/4/26

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 68 1496
2 ورودی کامیون افغانی 122  0
3 خروجی کامیون افغانی 68 2244

 

 

1395/4/24

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 78 1716
2 ورودی کامیون افغانی 95  0
3 خروجی کامیون افغانی 105 3465

 

1395/4/23

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 115 2530
2 ورودی کامیون افغانی 107  0
3 خروجی کامیون افغانی 70 2310

 

1395/4/22

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 104 2288
2 ورودی کامیون افغانی 68  0
3 خروجی کامیون افغانی 70  2310

 

1395/4/21

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 81 1782
2 ورودی کامیون افغانی 69  0
3 خروجی کامیون افغانی 54  1782

 

1395/4/20

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 38 836
2 ورودی کامیون افغانی 50  0
3 خروجی کامیون افغانی 41  1353

 

1395/4/19

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 31 682
2 ورودی کامیون افغانی 90  0
3 خروجی کامیون افغانی 11  363

 

1395/4/15

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 31 682
2 ورودی کامیون افغانی 21  0
3 خروجی کامیون افغانی 18  594

 

1395/4/14

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 74 1628
2 ورودی کامیون افغانی 13  0
3 خروجی کامیون افغانی 66  2178

 

1395/4/13

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 81 1782
2 ورودی کامیون افغانی 25  0
3 خروجی کامیون افغانی 76 2508

 

1395/4/12

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 103 2266
2 ورودی کامیون افغانی 29  0
3 خروجی کامیون افغانی 50 1650

 

1395/4/10

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 38 836
2 ورودی کامیون افغانی 32  0
3 خروجی کامیون افغانی 47 1551

 

1395/4/9

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 49 1078
2 ورودی کامیون افغانی 63  0
3 خروجی کامیون افغانی 49 1617

 

1395/4/8

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 64 1408
2 ورودی کامیون افغانی 62  0
3 خروجی کامیون افغانی 44  1452

 

1395/4/6

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 48 1056
2 ورودی کامیون افغانی 26  0
3 خروجی کامیون افغانی 44  1452

 

1395/4/5

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 55 1210
2 ورودی کامیون افغانی 44  0
3 خروجی کامیون افغانی 38 1254

 

1395/4/3

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 38 836
2 ورودی کامیون افغانی 30  0
3 خروجی کامیون افغانی 61 2013

 

1395/4/2

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 76 1672
2 ورودی کامیون افغانی 77  0
3 خروجی کامیون افغانی 74 2442

 

1395/4/1

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 97 2134
2 ورودی کامیون افغانی 18  0
3 خروجی کامیون افغانی 64 2112

 

1395/3/31

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 72 1584
2 ورودی کامیون افغانی 27  0
3 خروجی کامیون افغانی 58  1914

 

1395/3/30

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 39 858
2 ورودی کامیون افغانی 52  0
3 خروجی کامیون افغانی 47  1551

 

1395/3/29

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 102 2244
2 ورودی کامیون افغانی 80  0
3 خروجی کامیون افغانی 53  1749

 

1395/3/27

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 75 1650
2 ورودی کامیون افغانی 56  0
3 خروجی کامیون افغانی 68  2244

 

1395/3/26

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 107 2354
2 ورودی کامیون افغانی 87  0
3 خروجی کامیون افغانی 92 3036

 

1395/3/25

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 134 2948
2 ورودی کامیون افغانی 21  0
3 خروجی کامیون افغانی 59 1947

 

1395/3/24

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 68 1496
2 ورودی کامیون افغانی 32  0
3 خروجی کامیون افغانی 50 1650

 

1395/3/23

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 63 1386
2 ورودی کامیون افغانی 41  0
3 خروجی کامیون افغانی 69 2277

 

1395/3/22

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 99 2178
2 ورودی کامیون افغانی 128  0
3 خروجی کامیون افغانی 49 1617

 

1395/3/20

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 66 1452
2 ورودی کامیون افغانی 43  0
3 خروجی کامیون افغانی 82  2706

 

1395/3/19

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 84 1848
2 ورودی کامیون افغانی 90  0
3 خروجی کامیون افغانی 80  2640

 

1395/3/18

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 92 2024
2 ورودی کامیون افغانی 32  0
3 خروجی کامیون افغانی 71  2343

 

1395/3/17

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 94 2068
2 ورودی کامیون افغانی 93  0
3 خروجی کامیون افغانی 99  3267

 

1395/3/16

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 219 4818
2 ورودی کامیون افغانی 105  0
3 خروجی کامیون افغانی 76  2508

 

1395/3/13

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 100 2200
2 ورودی کامیون افغانی 43  0
3 خروجی کامیون افغانی 79  2607

 

1395/3/12

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 92 2024
2 ورودی کامیون افغانی 87  0
3 خروجی کامیون افغانی 77  2541

 

1395/3/11

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 113 2486
2 ورودی کامیون افغانی 69  0
3 خروجی کامیون افغانی 79  2607

 

1395/3/10

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 115 2530
2 ورودی کامیون افغانی 97  0
3 خروجی کامیون افغانی 72  2376

 

1395/3/9

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 71 1562
2 ورودی کامیون افغانی 37  0
3 خروجی کامیون افغانی 69  2277

 

1395/3/8

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 94 2068
2 ورودی کامیون افغانی 64  0
3 خروجی کامیون افغانی 50 1650

 

1395/3/6

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 93 2046
2 ورودی کامیون افغانی 36  0
3 خروجی کامیون افغانی 92 3036

 

1395/3/5

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 88 1936
2 ورودی کامیون افغانی 72  0
3 خروجی کامیون افغانی 86 2838

 

1395/2/30

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 126 2772
2 ورودی کامیون افغانی 66  0
3 خروجی کامیون افغانی 93 3069

 

1395/2/29

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 89 1958
2 ورودی کامیون افغانی 36  0
3 خروجی کامیون افغانی 96 3168

 

1395/2/28

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 89 1958
2 ورودی کامیون افغانی 34  0
3 خروجی کامیون افغانی 68 2244

 

1395/2/27

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 80 1760
2 ورودی کامیون افغانی 43  0
3 خروجی کامیون افغانی 83 2739

 

1395/2/26

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 82 1804
2 ورودی کامیون افغانی 69  0
3 خروجی کامیون افغانی 91 3003

 

1395/2/23

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 101 2222
2 ورودی کامیون افغانی 44  0
3 خروجی کامیون افغانی 106 3498

 

1395/2/22

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی 124 2728
2 ورودی کامیون افغانی 123  0
3 خروجی کامیون افغانی  75 2475

 

1395/2/15

ردیف شرح تعداد تناژ تقریبی
1 ورودی کامیون ایرانی  92  2024
2 ورودی کامیون افغانی  48  0
3 خروجی کامیون افغانی  105  3465